VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY pre predaj tovaru

Tieto všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpeného tovaru-Klientom na strane jednej a spoločnosťou IFNE Software, s.r.o., so sídlom: Chorvátska 113/191, 900 81 Šenkvice, IČO: 35 868 813, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 29968/B (ďalej len „IFNE“) ako Sprostredkovateľom na strane druhej (ďalej len „VOP“).

1 Definícia pojmov 

1.1 IFNE je prevádzkovateľom webovej stránky www.maxiticket.sk a umožňuje Poskytovateľovi, aby predával tovar prostredníctvom tejto Stránky. Sprostredkovateľ má s konkrétnym Poskytovateľom uzatvorený zmluvný vzťah s presne stanovenými podmienkami na sprostredkovanie predaja, v ktorom Poskytovateľ akceptuje predaj prostredníctvom Stránky. Platobné operácie za účelom úhrady ceny tovaru sa realizujú medzi Klientom a Poskytovateľom priamo alebo prostredníctvom Sprostredkovateľa, ktorý je na základe zmluvy s Poskytovateľom na to oprávnený.

1.2 Sprostredkovateľ je spoločnosť IFNE. Sprostredkovateľ sprostredkováva predaj tovaru zo strany Poskytovateľa Klientovi na Stránke.

1.3 Poskytovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predáva tovar ponúkaný na Stránke.

1.4 Klient je osoba, ktorá si objedná a kúpi tovar na Stránke.

1.5 Ponuka je ponuka predaja uverejnená na Stránke. Ponuka obsahuje najmä identifikačné údaje Poskytovateľa, fotografiu a popis tovaru, cenu. Dostupnosť jednotlivých druhov tovaru závisí od možností Poskytovateľa.

1.6 Stránka je internetová stránka Sprostredkovateľa www.maxiticket.sk .

1.7 Zmluva je kúpna zmluva uzatváraná medzi Poskytovateľom a Klientom prostredníctvom Stránky na nákup tovaru od Poskytovateľa.

2. Nákup na stránke 

2.1 Klient nakupuje na Stránke tovar od Poskytovateľa. Sprostredkovateľ nie je zmluvnou stranou zmluvných vzťahov založených Zmluvami uzatváranými medzi Klientami a Poskytovateľmi, nie je predajcom či dodávateľom tovaru.

2.2 Objednávka tovaru a jeho následná kúpa sa realizuje iba prostredníctvom Stránky, krokmi, spôsobmi a postupnosťou na nej stanovenou. Sprostredkovateľ je poverený od Poskytovateľa na preberanie ceny za tovar.

2.3 Ponuka tovaru od jednotlivých Poskytovateľov a dohoda predaja každého výrobku sa odohráva iba na Stránke. Vybraný tovar Klienti vkladajú do Košíka. V košíku je možné mať tovar od viacerých Poskytovateľov zároveň. V procese objednávky si Klient volí spôsob dopravy a platby pre všetkých Poskytovateľov súčasne.

2.4 Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Poskytovateľom sa riadia v prvom rade podľa Všeobecných obchodných podmienok Poskytovateľa, ktoré Klient odsúhlasuje v momente objednávky.

3 Platba za tovar

3.1 Klient môže využiť nasledovné možnosti platby za objednaný tovar:

3.2 Firemná klientela môže platiť bankovým prevodom na základe faktúry.

3.3 V prípade platby kartou alebo okamžitým bankovým prevodom, je pre okamžité zaevidovanie objednávky ako zaplatenej Klient povinný riadne dokončiť objednávku v banke až po návrat na stránku www.maxiticket.sk. Až vtedy náš systém dostane informáciu o platbe.

4 Spôsob dodania tovaru a dodacie podmienky pre predaj na internete

4.1 V nákupnom košíku je možné si vybrať z nasledovných spôsobov dodania tovaru:

4.2 Poplatok za dopravu bude účtovaný v plnej výške Klientovi. Aktuálna výška poštovného je vždy uvedená ako spracovateľský poplatok. Objednaný tovar bude Klientovi zaslaný Poskytovateľom v lehote do 3-5 pracovných dní od realizácie platby na adresu uvedenú pri nákupe.

5 Uzatvorenie zmluvy

5.1 Za samotné uzatvorenie Zmluvy sa považuje naplnenie nasledovného procesu: odoslanie objednávky zo strany Klienta, následné automatické potvrdenie kompletnej objednávky.

5.2 Zmluva, t.j. zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom trvá po dobu trvania práv a povinností Poskytovateľa a Klienta z nej vyplývajúcich. Záväzky Poskytovateľa a Klienta zo zmluvy zanikajú ich splnením alebo inými spôsobmi podľa platných právnych predpisov alebo obchodných podmienok príslušných Poskytovateľov.

5.3 Klient súhlasí s uzavretím Zmluvy s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Klient taktiež berie na vedomie, že náklady, ktoré mu vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavieraním zmluvy, ako sú náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory, prípadne zasielanie SMS správ, stiahnutie elektronických aplikácií a iné, si hradí Klient sám a to podľa dohodnutých podmienok s dodávateľmi týchto služieb pre Klienta. Ďalšie informácie ohľadom Zmluvy medzi Klientom a Poskytovateľom sú uvedené v obchodných podmienkach jednotlivých Poskytovateľov zverejnených na Stránke, s ktorými je Klient povinný sa pred odoslaním objednávky riadne oboznámiť a odoslaním objednávky vyjadruje s obchodnými podmienkami Poskytovateľa príslušného tovaru svoj súhlas.

5.4 Daňové doklady vo vzťahu ku kúpe tovaru vydáva ako jeho predajca Poskytovateľ. Klient uzavretím Zmluvy akceptuje, že mu Poskytovateľ zašle faktúru elektronicky na e-mail zadaný pri objednávke tovaru, a to po doručení tovaru.

5.5 V prípade, ak Klient vystupuje pri kúpe tovaru v postavení zdaniteľnej osoby t.j. obstaráva nákup na účely podnikania má nárok na obdržanie daňového dokladu od Poskytovateľa. Klient má povinnosť oznámiť túto skutočnosť Poskytovateľovi ihneď po zakúpení tovaru. V oznámení v zmysle predchádzajúcej vety Klient uvedie svoje fakturačné údaje (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH miesto podnikania), číslo Objednávky a dátum úhrady. Poskytovateľ nemá zákonnú povinnosť vystavovať daňové doklady – v zmysle zákona o DPH (222/2004 Z.z.) – fyzickým osobám nepodnikateľom.

6. Zodpovednosť Sprostredkovateľa a Poskytovateľa

6.1 Poskytovateľ ako dodávateľ tovaru je zodpovedný:

 1. za kvalitu a rozsah dodania tovaru,

 2. za odoslanie v dohodnutej lehote,

 3. za dodržanie zákonne stanovených podmienok súvisiacich s oprávnením na predaj tovaru,

 4. za pravdivosť, autenticitu a verné zobrazenie ponuky, vrátane ceny tovaru a ceny poštovného

 5. za dostupnosť zobrazovaného tovaru

 6. za prípadné porušovanie autorských a vlastníckych práv

 7. za prijatie a vybavenie reklamácie, za opravu a náhradu škody, za výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí v zmysle obchodných podmienok Poskytovateľa.

 8. za plnenie všetkých práv Klienta vyplývajúcich Klientovi z platných právnych predpisov.

6.2 Poskytovateľ ani Sprostredkovateľ nezodpovedajú za:

 1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)

 2. poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér) - viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

 3. oneskorené doručenie alebo škody ktoré vzniknú Klientovi v dôsledku nesprávne uvedenej adresy, telefónneho čísla, alebo emailu zo strany Klienta.

6.3 Sprostredkovateľ nezodpovedá za veci podľa bodu 6.1, čo Klient berie na vedomie. Sprostredkovateľ zodpovedá za správu stránky, za správne zobrazovanie textov a fotografií na stránke, za správne fungovanie nákupného, provízneho a fakturačného systému.

6.4 Sprostredkovateľ nezodpovedá za neprerušené fungovanie prevádzky webu www.maxiticket.sk a vyhradzuje si právo na vopred ohlásené i neohlásené výpadky z dôvodu technickej údržby systému. Sprostredkovateľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené Poskytovateľovi z dôvodu nefunkčnosti, alebo ukončenia prevádzky webu.

7 Podmienky reklamácie

7.1 V prípade, ak Klient v lehote podľa týchto obchodných podmienok neobdrží súhrn objednávky, alebo súhrn objednávky obsahuje iný tovar, ako bol tovar uvedený v Ponuke, Klient je oprávnený vady reklamovať u Sprostredkovateľa, a to e-mailom na adresu: podpora@maxiticket.sk .

7.2 V prípade vád tovaru dodaného zo strany Poskytovateľa je potrebné, aby Klient tieto vady reklamoval priamo u Poskytovateľa, ktorý Klientovi tovar dodal.

7.3 Poskytovateľ pri vybavovaní reklamácie postupuje podľa svojich podmienok reklamácie obsiahnutých v obchodných podmienkach Poskytovateľa.

8 Odstúpenie od Zmluvy

8.1 Klient má právo odstúpiť od Zmluvy o kúpe tovaru bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:

 1. kedy Klient alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar;

 2. kedy Klient alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene;

 3. kedy Klient alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov;

 4. kedy Klient alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.

8.2 Z možnosti odstúpenia od zmluvy pri dodaní tovaru sú vylúčené položky podľa tohto zoznamu:

 1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Klienta, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Klienta;

 2. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (najmä potraviny s krátkou zárukou);

 3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

 4. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

 5. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru v ochrannom obale, ak Klient tento obal rozbalil;

 6. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Klienta a Klient vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

8.3 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Klient informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu Poskytovateľa. Klient môže vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy.

9 Ochrana osobných údajov a súhlas so spracovaním osobných údajov

9.1 Klient poskytuje Sprostredkovateľovi ako prevádzkovateľovi osobné údaje slobodne a dobrovoľne, a to v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Klienta v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, miesto bydliska, a to za účelom prevádzkovania Stránky, najmä však za účelom poskytovania týchto údajov Poskytovateľovi. V prípade, ak niektoré poskytnuté osobné údaje nie sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, vyhlasuje Klient, že bol na túto skutočnosť upozornený a súhlasí aj so spracúvaním týchto údajov.

9.2 Klient súhlasí s tým, aby Sprostredkovateľ osobné údaje Klienta v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo, adresu, poskytoval a sprístupňoval Poskytovateľom, od ktorých si Klient kúpi tovar, a to za účelom poskytnutia plnenia v zmysle Zmluvy, ako aj na marketingové a reklamné účely Poskytovateľa. Sprostredkovateľ informoval Klienta, že bez jeho súhlasu s poskytnutím osobných údajov podľa predchádzajúcej vety, nie je možné poskytnúť Plnenie v zmysle Zmluvy.

9.3 Klient súhlasí so zasielaním informácií a noviniek zo strany Sprostredkovateľa a Poskytovateľa súvisiacich so službami Sprostredkovateľa či Poskytovateľa na adresu Klienta.

9.4 Súhlas Klienta podľa bodu 9.1 a 9.3 tohto článku platí až do doby, kým tento súhlas Klient neodvolá. Súhlas možno odvolať písomne alebo e-mailom.

10 Spoločné a záverečné ustanovenia

10.1 Sprostredkovateľ zverejňuje všeobecné obchodné podmienky na Stránke. IFNE je oprávnené jednostranne meniť alebo doplniť ustanovenia VOP z dôvodov doplnenia chýbajúcich podmienok, alebo zmeny legislatívy Slovenskej republiky. Zmena VOP je účinná dňom zverejnenia nového úplného znenia VOP na internetovej adrese  https://www.maxiticket.sk.

10.2 Zmluvné vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Klientom vo všeobecných obchodných podmienkach bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

10.3 Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Poskytovateľom bližšie neupravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia obchodnými podmienkami Poskytovateľa a právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.102/2014 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení neskorších predpisov.

10.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 10.3.2019.

Ing. Radovan Viglaský
Výkonný riaditeľ

IFNE Software, s.r.o., so sídlom: Chorvátska 113/191, 900 81 Šenkvice, IČO: 35 868 813

www.maxiticket.sk

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.